Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

 

 

 


Odjeljenje za dokumentaciju i istraživanje
_______________________________________________

 

 

 

 

Centar za dokumentaciju:

Osnovna svrha stvaranja dokumentacije je postizanje što tačnije slike o kulturnom dobru kako bismo ga mogli što bolje upoznati i sačuvati za buduće naraštaje. S druge strane, dokumentacija nam omogućava da zabilježimo intervencije na samom kulturnom dobru (pokretnom/nepokretnom), što je vrlo važno za zaštitu kulturne baštine. Praćenje stanja kulturnog dobra nakon stručne intervencije predstavlja važan i vrijedan izvor znanja o konzervatorsko-restauratorskim zahvatima. Stručna služba istražuje, prikuplja i sređuje dokumentaciju za sve predmete koji se konzervatorski tretiraju u Ateljeima, pokretni arheološki materijal i objekte koji su predviđeni Planom i programom JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Pored ovog, obaveze su istraživanje i proučavanje predmeta i objekata, učestvovanje u izradi studija, elaborata i konzervatorskih projekata sa odgovarajućom dokumentacijom o zaštiti i korišćenju predmeta i objekata. Modernizacija pristupa vođenju konzervatorske dokumentacije je predmet neprekidnog interesovanja institucija koje se bave zaštitom kulturne baštine, tako da posljednjih nekoliko decenija imaju stalnu potrebu za uvođenjem savremenih informacionih tehnologija kako bi se obezbijedili jednostavniji unos i korišćenje podataka u elektronskom obliku. Evidentiraju se sva dokumenta donijeta na konzervatorski tretman, podaci se unose pažljivo i detaljno tako da baza zadovoljava osnovne postulate za vođenje konzervatorske dokumentacije. Podaci su pregledni, lako čitljivi i lako dostupni u digitalnoj i klasičnoj (papirnoj formi).

 

Laboratorija za ekspertize:

obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje starosti i hronološke pripadnosti kulturnog dobra; ispitivanje hemijskog sastava materijala kulturnog dobra; različita laboratorijska ispitivanja i ekspertize; Laboratorija se formira zbog potrebe za istraživačkim odjeljenjem u kojem bi se hemijskim, mineraloškim i fizikalnim analizama istraživalo stanje i uzroci propadanja kulturnih dobara. Osim dijagnostike stanja, zadaci laboratorija su kontrola procesa sanacijskih postupaka i istraživanje primjene novih materijala u konzervatorsko-restauratorskim metodama. Laboratorija treba da  raspolaže svom potrebnom opremom za analize materijala. Pored opreme za ispitivanja, treba da se nalazi i oprema za pripremu uzoraka za ispitivanje, te obradu i analizu podataka o ispitivanju. Sve hemikalije, potrošni materijali za opremu, posuđe i ostalo što može uticati na kvalitet ispitivanja kupuje se od provjerenih dobavljača. Podaci prikupljeni pomoću ovih istraživanja pomažu boljem i kvalitetnijem donošenju odluke o konzervatorskom tretmanu.