Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

 

 

 


Kancelarija za opšte poslove
_______________________________________________

 

 

 

 

Kancelarija za opšte poslove

obavlja sve vrste pravnih poslova koji se vrše u okviru djelokruga rada Centra i Područnog odjeljenja; prati i proučava zakonske propise, izrađuje nacrte svih akata Centra (odluke, zaključke i stavove Savjeta), zastupa Centar pred sudovima, obavlja poslove registracije statusnih promjena u Centru, daje pravna mišljenja po svim pitanjima iz oblasti rada i radnih odnosa. Zadužen je za izradu opštih normativnih akata i normativih akata za sprovođenje odluka, zaključaka, stavova i preporuka Savjeta i direktora i vodi evidenciju o njihovom sprovođenju, učestvuje u izradi godišnjih planova i programa rada.

 

Kancelarija za javne nabavke i kapitalne izdatke
Priprema godišnje i mjesečne planove javnih nabavki Centra i prati njihovu realizaciju, sprovodi procedure javnih nabavki, obrazuje komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, izrađuje ugovore sa odabranim ponuđačima, sačinjava izvještaje o sprovedenim postupcima i realizovanim javnim nabavkama.

Kancelarija za finansije i računovodstvo

Vrši finansijske i  računovodstvene poslove, poslove kontrole potrošnje budžeta Centra; priprema finansijski plan blagovremenog i namjenskog korišćenja sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; prati propise iz oblasti finansija i računovodstva; priprema mišljenja, predloge i sugestije, kontroliše ispravnost dokumenata za plaćanje; sastavlja finansijske izvještaje i završni račun.